Gospodarka

Charakter Gminy jest typowo rolniczy, 85 % mieszkańców zajmuje się rolnictwem. Znajduje się tu około 1260 indywidualnych gospodarstw rolnych powierzchni powyżej 1 ha. Najwięcej gospodarstw rolnych posiada powierzchnię od 1 do 5 ha -626, aż 406 gospodarstw  posiada powierzchnię od 5 do 10 ha ,powierzchnię od 10 do 100 ha posiada 227 gospodarstw i pow. 100 ha  – 5 gospodarstw  . Średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego wynosi 6,3 ha.


Dominująca grupę stanowią producenci zbóż, które stanowią 65% areału gminy.  Wśród zbóż wiodącą  pozycję zajmuje pszenica, następnie jęczmień.. Znaczącą pozycję w strukturze zasiewów zajmuje burak cukrowy – 11% zasiewów,  a także uprawa warzyw: kalafior, kapusta, brokuł, cebula, fasola które stanowią 17% zasiewów. Dominującym gatunkiem w hodowli jest bydło oraz trzoda chlewna.

Rynek pracy

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim na koniec września 2008 r. w powiecie zarejestrowanych było 4407 osób bezrobotnych, z czego 173 osoby pochodziło z terenu Gminy Telatyn. Według stanu na dzień 30 listopada 2009r w powiecie tomaszowskim zarejestrowanych było 5,4 tys. osób bezrobotnych, zaś w gminie Telatyn bezrobotnych było 185 osób, w tym: kobiety stanowiły – 45,4%, osoby bez doświadczenia zawodowego – 54,1%,  młodzież do 25 roku życia – 31%.

Usługi komercyjne

Na terenie Gminy funkcjonuje78 podmiotów gospodarczych (w tym: 10 podmiotów zawiesiło działalność). Większość są to firmy małe, rodzinne zatrudniające do 5 pracowników. Swą działalność prywatne firmy koncentrują przede wszystkim w następujących dziedzinach: działalność produkcyjna (3 firmy), budownictwo (4 firmy), handel (27 firm), transport (9 firm), usługi (35 firm). W większości wsi występują usługi elementarne takie jak: sklepy.

Oświata

Na terenie Gminy znajduje się Publiczne Gimnazjum w Telatynie oraz dwie szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa w Telatynie i Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Poturzynie. Ponadto w Żulicach znajduje się Szkoła Podstawowa oraz punkt przedszkolny „Radosne Skrzaty” prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Regionu Gminy Telatyn z siedzibą w Żulicach. W roku szkolnym 2009/10 do Gimnazjum w Telatynie uczęszcza 148 uczniów z terenu całej Gminy, zaś do Szkoły Podstawowej uczęszcza 170 uczniów oraz 50 dzieci do oddziałów przedszkolnych i do Szkoły w Poturzynie uczęszcza 52 uczniów oraz 12 dzieci do oddziału przedszkolnego – klasy „O”. Łącznie w trzech szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Telatyn do 22 oddziałów uczęszcza 432 uczniów i zatrudnionych jest 49 nauczycieli

Ochrona zdrowia

Na obszarze gminy znajduje się: 1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Telatynie , w którym zatrudnionych jest dwóch lekarzy, jeden stomatolog , pięć pielęgniarek i jedna położna, 2) Gabinet Indywidualnej Praktyki Pielęgniarki – Opieka Długoterminowa w Telatynie, 3) apteka.

Kultura i sport

 
Na terenie Gminy funkcjonują:

 1. Biblioteka Publiczna Gminy, która swoją siedzibę ma w budynku Szkoły Podstawowej w Telatynie.
 2. Gminny Klub Sportowy „Perła Telatyn”, który dla celów sportowych wykorzystuje stadion sportowy w Telatynie i sala gimnastyczna przy Gimnazjum w Telatynie. GKS Telatyn prowadzi sekcje: męskiej piłki siatkowej (III liga) oraz piłki nożnej.
 3. Zespół śpiewaczy „Wilga” 

Usługi pocztowe

Gminę Telatyn obsługuje placówka Poczty Polskiej znajdująca się w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Telatynie.

Mieszkalnictwo

Na obszarze Gminy występują następujące rodzaje zabudowy mieszkaniowej: zabudowa zagrodowa, jednorodzinna, wielorodzinna. W gminie występują miejscowości o koncentracji zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej związanej z byłą własnością państwowych gospodarstw rolnych.

Infrastruktura techniczna i komunalna

Zaopatrzenie w wodę

Gmina Telatyn jest pokryta w 100 % przez sieć wodociągową . Ujęcia wody zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Kryszyn, Nowosiółki, Telatyn Kol. II.

Odprowadzanie ścieków

 
W Gminie Telatyn przyłączonych do kanalizacji jest już ok. 1/3 wszystkich gospodarstw domowych. Gmina Telatyn w roku 2004 wybudowała oczyszczalnię ścieków w Telatynie o  przepustowości 200m³/d, do której podłączono wybudowaną w następnych latach zbiorczą sieć kanalizacyjną łącznej długości wraz z przykanalikami 17 527 mb. W latach 2005-2009 do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach gminy Telatyn przyłączono ogółem 380 gospodarstw domowych. W czerwcu 2009 roku zakończono IV etap budowy kanalizacji o długości 3 366 mb i wartości 757 476 zł, do której przyłączono 23 gospodarstwa.  Ponadto na terenie Gminy znajduje się wybudowana ze środków ANR oczyszczalnia ścieków w Suszowie o przepustowości 30 m³/d, do której przyłączonych jest 31 gospodarstw domowych oraz oczyszczalnia ścieków będąca własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Poturzynie o przepustowości 50 m³/d, która posiada 132 przyłączy. Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 28 201 mb.
W 2009 roku został również zakupiony samochód asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych.

Gazyfikacja

Na obszarze Gminy Telatyn brak jest sieci gazowej. W perspektywie przewiduje się budowę gazociągu i objęcie jego zasięgiem całego obszaru Gminy.

Gospodarka odpadami

W Telatynie znajduje się gminne wysypisko odpadów komunalnych. Wysypisko zlokalizowane jest w starym wyrobisku po eksploatacji lessu. Odpady gromadzone są w specjalnych kontenerach  o poj. 1100l i pojemnikach o poj. 120l,  z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów i rozmieszczonych w poszczególnych gospodarstwach domowych oraz firmach. W latach 2008/2009 zakupiono 2800 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz 30 kontenerów.  Odpady wywożone są własnym transportem samochodowym na gminne wysypisko.
 

Elektroenergetyka

Obszar gminy objęty jest w całości siecią elektryczna, głównie liniami średniego i niskiego napięcia.

Ochrona przeciwpożarowa

Na terenie Gminy Telatyn działa 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Komunikacja drogowa

Drogi wojewódzkie

Na obszarze Gminy przybiega droga wojewódzka Nr 852 –Józefówka – Nowosiółki – Witków.

Drogi powiatowe

Znaczącą rolę w połączeniach miejscowości Gminy na terenie Gminy spełnia sieć dróg powiatowych. Na obszarze Gminy znajduje się 14 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 55 km.

Drogi gminne

Połączenie komunikacją kołową pomiędzy wioskami i ośrodkiem gminnym zapewnia sieć dróg gminnych. Układ ten wspomagany siecią dróg lokalnych i dojazdowych zapewnia główne dojazdy do pól uprawnych i wywóz płodów rolnych. Na obszarze Gminy istnieje około 57 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 88 686 mb. Co roku gmina modernizuje drogi gminne. W Roku 2008 zostały wykonane roboty drogowe na drogach o łącznej długości 3,410 mb.
Zaś w 2009 roku na terenie Gminy  realizowano następujące inwestycje drogowe:

 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poturzyn – dł. 0,35 km, wartość brutto 60 000 zł
 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żulice – dł. 0,4 km wartość brutto 75 553 zł,
 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kryszyn – dł 0,39 km wart. brutto – 91 000 zł,
 4. Remont drogi gminnej w miejscowości Kryszyn – dł 0,065 km wart. brutto   27 000 zł,
 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radków – dł 0,31 km wart. brutto – 58 000 zł
 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radków – dł 0,42 km wart. brutto – 60 000zł.
 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telatyn – dł 0,47 km wart. br.   104 000 zł.
 8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wasylów – dł. 0,35 km wart. br.       – 59 000 zł
 9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marysin – dł 0, 213  km. wart. br.    – 33 000 zł,
 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Łykoszyn dł 0,48 km wart. br.      103 000 zł
 11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Posadowie  dł . 0,16 km wartość br. 27 000 zł.
 12. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dutrów  o długości 0,7 km, wartość – 133 000 zł,
 13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Posadowie  dł . 0,22 km wartość br. 60 000 zł.

Poz. 1-12 wykonanie nawierzchni asfaltowej, poz. 13 – wykonanie stabilizacji cementowej.
Ogółem w 2009r wykonano nawierzchnię asfaltową na drogach o długości 4 308 mb., łączna długość dróg z nawierzchnią bitumiczną wynosi 26 109 mb.